Aksjonærregisteroppgave

Aksjonærregisteroppgave er en oppgave som stadfeste hvem aksjonærene i selskapet er. Dette er en av mange årlige oppgaver som aksjeselskap er nødt til å levere. Her skal det føres inn hvem aksjonærene er, om det har skjedd noen endringer i eierskap, og om verdiene på aksjene for eksempel har endret seg.

Formålet med aksjonærregisteroppgave er å samle inn informasjon, slik at det kan sendes ut aksjonæroppgave til aksjonærene. Sistnevnte oppgave er i sin tur tiltenkt å hjelpe aksjonærene med å føre riktige summer i sin selvangivelse. Det er lovpålagt for alle aksjeselskaper å levere aksjonærregisteroppgave, selv om det ikke har vært endringer i eierforhold.

Selskap som har utført aksjonærregisteroppgaven tidligere får derimot en forhåndsutfylt oppgave i sin innboks. Denne oppgaven inneholder informasjonen fra året før, slik at en ikke trenger å gjøre noe dersom alt er riktig ført i oppgaven. Riktig føring er viktig, fordi føringen vil påvirke skatten aksjonærene skal betale.

Det er lovpålagt å levere aksjonærregisteroppgave for alle aksjeselskap, og konsekvensene av å ikke levere er tvangsmulkt. Disse beløper seg på 1,150 kr per dag i opptil 50 dager. Det lønner seg dermed å sende inn oppgaven innen fristen. For øvrig kan du endre oppgaven så mange ganger du vil, og det er den siste versjonen som gjør seg gjeldende.