generic

Balanse

Balansen i et regnskap viser den økonomiske stillingen til selskapet på et visst tidspunkt.

Balansen viser hvor mange eiendeler et selskap har på den ene siden, og hvordan disse er finansiert gjennom egenkapital og gjeld på den andre siden. Man kan lære mye av et selskap ved å se på selskapets balanse. Dersom store deler av selskapets eiendeler er finansiert via gjeld vil selskapet stå i en svakere finansiell stilling enn dersom eiendelene var en del av selskapets egenkapital.

Debet/aktiva

Venstresiden av balanseregnskapet kalles for debetsiden eller aktiva. Her finner vi posten eiendeler. Dette er enkelt nok midler som selskapet eier. Disse er delt inn i undergruppene omløpsmidler og anleggsmidler. Typiske eiendeler er penger på bankkonto, krav mot kunder, kontormateriell og liknende.

Kreditt/passiva

På høyresiden av balanseregnskapet finner vi kreditsiden eller passiva. Her finner vi postene egenkapital og gjeld. Egenkapitalen er den delen av et foretaks kapital som tilhører eierne, det vil si, den delen av eiendelene som ikke er gjeld. Gjeldsposten utgjør hvor mye selskapet skylder til kreditorene.

Postene skal balansere

Poenget med et balanseregnskap er at venstresiden og høyresiden skal balansere. Eiendelene skal utgjøre det samme som egenkapitalen og gjelden. Etter man har laget et regnskap skal det endelige tallet på venstre og høyresiden være identisk, hvis ikke har man gjort en feil et eller annet sted.

Balansen viser ikke alt

En balanse kan være en god måte å få et øyeblikksbilde av et selskap på. Man vil enkelt kunne se hvor stor gjeldsgrad selskapet for eksempel har. Imidlertid er ikke balansen ensbetydende med at et selskap har positive eller negative fremtidsutsikter. Et selskap kan fortsatt ha mye gjeld men likevel ha gode fremtidsutsikter, og motsatt. Slikt sett vil balansen bare være en av mange faktorer en må se på når man skal vurdere et selskap.

Alle regnskapspliktige virksomheter skal rapportere et balanseregnskap to ganger i året. Det vanlige er å rapportere den økonomiske stillingen 1. januar og 31. desember.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.