Driftsresultat

Dårlig tid? Her har du en rask oppsummering

Driftsresultat er et uttrykk innenfor regnskap og finans og refererer til en virksomhets driftsinntekter fratrukket driftskostnader.

Driftsresultatet blir da virksomhetens totale driftsinntekter minus driftskostnader (for eksempel kostnader til lønn og lokaler). Driftsresultatet i resultatregnskapet regner ikke med finansielle og ekstraordinære poster, som blant annet kan være renteinntekter og investeringer.

Driftsresultatet kan enten være positivt og negativt, og sier noe om lønnsomheten i en bedrift.

Årsresultatet er i motsetning til driftsresultatet driftsresultatet minus renter og skatter. Dette innebærer at det er årsresultatet aksjonærene kan ta ut som utbytte eller reinvestere i selskapet.