generic

Egenkapital

Egenkapitalen er den delen av et selskaps kapital som tilhører eierne. Egenkapitalen kan enten ha blitt skutt inn gjennom eierne ved selskapets etablering eller ved senere aksjeemisjoner. Egenkapitalen kan også ha blitt opptjent gjennom selskapets drift og deretter blitt reinvestert i bedriften.

Egenkapitalen regnes ut ut fra det enkle regnestykket:

Egenkapital: eiendeler – gjeld

Når man skal finne ut hvor mange eiendeler et selskap har må man legge sammen samtlige av bedriftens eiendeler. Dette betyr penger selskapets anleggsmidler, kontanter og bankinnskudd, varelager og liknende. Gjelden blir enkelt alle lån selskapet har.

I aksjeloven og allmennaksjeloven er det minimumskrav for hvor mye egenkapital et selskap skal ha. Etter loven er det til enhver tid krav om at alle selskaper skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Hva som utgjør en forsvarlig egenkapital må avgjøres ut fra en konkret helhetsvurdering, men styret må til enhver tid være sikker på at selskapet har nok kapital til at det ikke er tvilsomt at kreditorene blir betalt. Dersom ikke selskapet overholder kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet kan medlemmer av styret få erstatningsansvar og også bli straffedømt.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.