generic

Hva er fundamental analyse?

Fundamental analyse er en analyse av et selskaps finansregnskap. Analysen brukes blant annet til å analysere selskapets eiendeler, gjeld, inntjening, helse, konkurranse og framtidsutsikter. I tillegg vurderer man den generelle økonomiske tilstanden i samfunnet og faktorer som rentenivå, produksjon, BNP, arbeidsledighet og liknende. Det finnes to måter å utføre analysen på, såkalt «bottom-up» analyse og «top-down» analyse. Disse begrepene brukes for å skille denne fra investeringsanalysen og andre analyser.

Fundamental analyse tar utgangspunktet i både historiske og nåværende informasjon. Det endelige målet er å forutse fremtiden. Det er mange forskjellige formål med dette:

De to analysemetodene

Når en investor vurderer vurderer hvilken aksje han skal investere i og hvilken pris aksjen er verdt, er det hovedsakelig to metoder han kan velge mellom:

1. Fundamental analyse går ut på at markedet av og til kan prise en aksje feil, men at den korrekte prisen i det lange løp vil gjenspeile seg i aksjeverdien. Dermed kan man tjene penger på å kjøpe de «feilprisede» aksjene og vente på at markedet skjønner «feilen» og prisen stiger.

2. Teknisk analyse er basert på at all informasjonen allerede er reflektert i aksjeprisen. Dermed kan ikke aksjen være feilpriset. Tekniske analytikere ser på markedstrender og mener at markedssentimentet kan bestemme og forutsi endringer. Teorien går ut på at investorer følelsesmessige responser til prisendringer leder til endringer man kjenne igjen på aksjegrafer. Tekniske analytikere evaluerer også historiske trender for å forutse fremtidige prisbevegelser.

Investorer kan bruke en eller begge disse metodene når man skal velge en aksje. For eksempel bruker mange investorer som sverger til fundamental analyse teknisk analyse for å bestemme når de kjøpe eller selge en bestemt aksje. På samme måte bruker tekniske investorer fundamental analyse til å finne de beste aksjene ut fra aksjene de allerede har funnet basert på teknisk analyse.

Hver investor har sin egen oppfatning om hvordan man kan tjene på å handle aksjer, og det er disse oppfatningene som til syvende og sist bestemmer hvilken analyse man selv benytter seg av.

Fundamental analyse inneholder

  1. Økonomisk analyse
  2. Industrianalyse
  3. Selskapsanalyse

En aksjes underliggende verdi bestemmes ut fra disse tre stegene samlet. Verdien man finner skal da representere aksjens virkelige verdi. Teorien er da at man bør kjøpe aksjen dersom den virkelige verdien aksjen representerer er større enn markedsprisen. Hvis verdien derimot er den samme bør man beholde den, og hvis man mener den virkelige verdien er lavere enn den nåværende verdien bør man selge eller shorte den.

«Top-down» og «bottom-up» metoder

Investorer som bruker «top-down» metoden begynner å vurdere den globale økonomien, både internasjonale og nasjonale indikatorer. Dette kan indikere økonomisk vekst, inflasjon, rentenivå, valutakurser og energipriser. Deretter begrenser de analysen til industrier og ser på totale salg, prisnivåer, konkurrerende virksomheter, utenlandsk konkurranse og liknende. Etter man har gjort dette kan man endelig velge det beste selskapet innenfor den sektoren man har funnet.

«Bottom-up» investorer gjør det motsatte. Man begynner her med et spesifikt selskap. Man vurderer så først selskapet, deretter vurderer man selskapet i forhold til hele industrien, og så vurderer man selskapet og industrien i forhold til den nasjonale og globale økonomien. Målet med begge metodene er helt enkelt å forutse selskapets fremtid.

Automatisering

I løpet av de siste 10 årene har det blitt betydelig enklere å utføre fundamental analyse. Datamaskinen er hovedgrunnen til dette. Uansett hvilken analysemetode man skal bruke tar det veldig mye tid, og den analysen som oftest tar lengst tid er fundamental analyse. Heldigvis er det nå mange digitale produkter man nå kan bruke til å korte ned analysetiden, selv om du fortsatt naturligvis må vie en del tid for å foreta en fundamental analyse.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.