generic

Hva er fundamental analyse?

Fundamental analyse er en analyse av et selskaps finansregnskap. Analysen brukes blant annet til å analysere selskapets eiendeler, gjeld, inntjening, helse, konkurranse og framtidsutsikter. I tillegg vurderer man den generelle økonomiske tilstanden i samfunnet og faktorer som rentenivå, produksjon, BNP, arbeidsledighet og liknende. Det finnes to måter å utføre analysen på, såkalt «bottom-up» analyse og «top-down» analyse. Disse begrepene brukes for å skille denne fra investeringsanalysen og andre analyser.

Fundamental analyse tar utgangspunktet i både historiske og nåværende informasjon. Det endelige målet er å forutse fremtiden. Det er mange forskjellige formål med dette:

Oppsummering

  • Fundamental analyse er en analyse av finansregnskapet til et selskap, som blant annet brukes til å få oversikt over selskapets eiendeler, gjeld, inntjening, konkurranse og framtidsutsikter.
  • Fundamental analyse kan gjennomføres på to måter: «bottom-up» analyse og «top-down». Målet er å forutse fremtiden for å foreta en verdivurdering av et selskap, vurdere forretningsresultatet, evaluere ledelse og kredittverdighet, og finne aksjens underliggende verdi.

De to analysemetodene

Når en investor vurderer vurderer hvilken aksje han skal investere i og hvilken pris aksjen er verdt, er det hovedsakelig to metoder han kan velge mellom:

1. Fundamental analyse går ut på at markedet av og til kan prise en aksje feil, men at den korrekte prisen i det lange løp vil gjenspeile seg i aksjeverdien. Dermed kan man tjene penger på å kjøpe de «feilprisede» aksjene og vente på at markedet skjønner «feilen» og prisen stiger.

2. Teknisk analyse er basert på at all informasjonen allerede er reflektert i aksjeprisen. Dermed kan ikke aksjen være feilpriset. Tekniske analytikere ser på markedstrender og mener at markedssentimentet kan bestemme og forutsi endringer. Teorien går ut på at investorer følelsesmessige responser til prisendringer leder til endringer man kjenne igjen på aksjegrafer. Tekniske analytikere evaluerer også historiske trender for å forutse fremtidige prisbevegelser.

Investorer kan bruke en eller begge disse metodene når man skal velge en aksje. For eksempel bruker mange investorer som sverger til fundamental analyse teknisk analyse for å bestemme når de kjøpe eller selge en bestemt aksje. På samme måte bruker tekniske investorer fundamental analyse til å finne de beste aksjene ut fra aksjene de allerede har funnet basert på teknisk analyse.

Hver investor har sin egen oppfatning om hvordan man kan tjene på å handle aksjer, og det er disse oppfatningene som til syvende og sist bestemmer hvilken analyse man selv benytter seg av.

Fundamental analyse inneholder

En fundamental analyse inneholder flere faktorer som kartlegger hvordan et selskap skiller seg fra konkurrentene sine. Dette betyr at du kan bruke det til å oppdage trender, men også se hvilke selskaper som presterer best i bransjen sin. Her er det spesielt de tre følgende analysene som danner grunnlaget for en god fundamental analyse:

  1. Økonomisk analyse
  2. Industrianalyse
  3. Selskapsanalyse

En aksjes underliggende verdi bestemmes ut fra disse tre stegene samlet. Verdien man finner skal da representere aksjens virkelige verdi. Teorien er da at man bør kjøpe aksjen dersom den virkelige verdien aksjen representerer er større enn markedsprisen. Hvis verdien derimot er den samme bør man beholde den, og hvis man mener den virkelige verdien er lavere enn den nåværende verdien bør man selge eller shorte den.

«Top-down» og «bottom-up» metoder

Investorer som bruker «top-down» metoden begynner å vurdere den globale økonomien, både internasjonale og nasjonale indikatorer. Dette kan indikere økonomisk vekst, inflasjon, rentenivå, valutakurser og energipriser. Deretter begrenser de analysen til industrier og ser på totale salg, prisnivåer, konkurrerende virksomheter, utenlandsk konkurranse og liknende. Etter man har gjort dette kan man endelig velge det beste selskapet innenfor den sektoren man har funnet.

«Bottom-up» investorer gjør det motsatte. Man begynner her med et spesifikt selskap. Man vurderer så først selskapet, deretter vurderer man selskapet i forhold til hele industrien, og så vurderer man selskapet og industrien i forhold til den nasjonale og globale økonomien. Målet med begge metodene er helt enkelt å forutse selskapets fremtid.

Automatisering

I løpet av de siste 10 årene har det blitt betydelig enklere å utføre fundamental analyse. Datamaskinen er hovedgrunnen til dette. Uansett hvilken analysemetode man skal bruke tar det veldig mye tid, og den analysen som oftest tar lengst tid er fundamental analyse. Heldigvis er det nå mange digitale produkter man nå kan bruke til å korte ned analysetiden, selv om du fortsatt naturligvis må vie en del tid for å foreta en fundamental analyse.

Slik kommer du i gang med fundamental analyse

For å komme i gang med fundamental analyse er det viktig at du har tilgang til nøkkeltall og multipler fra selskapet. Den naturlige måten å finne disse på vil være å gå gjennom de ulike rapportene som et selskap publiserer, men det finnes også enklere metoder. De fleste plattformer i dag vil nemlig gi deg tilgang til automatiserte nøkkeltall slik at du raskt kan finne frem til de viktigste opplysningene. 

Et godt eksempel på dette er eToro som har en egen side dedikert til alle aksjer på plattformen. Dette kan du benytte deg av for å finne frem til de siste tallene fra selskapet. Bare pass på at du forsikrer deg om at tallene er oppdatert. I de fleste tilfeller vil det stå oppgitt når den siste rapporten har blitt avlest, slik at du kan se hvilke tall som er tilgjengelig. 

Om du leser gjennom en hel årsrapport kan denne ofte være på flere hundre sider, noe som vil være svært tidkrevende. Derfor er det noen gode nøkkeltall og multipler som gjør det lettere å vurdere hvordan et selskap et priset i forhold til konkurrentene sine. Nedenfor har vi listet opp noen eksempler på slike tall du kan benytte deg av:

Analyse av nøkkeltall

Av de tallene vi har oppgitt i forrige avsnitt er det uten tvil P/E som er det viktigste. Dette er et tall som regnes ut ved at man tar aksjekursen delt på selskapets resultat per aksje. Ved hjelp av disse tallene kan man se hvordan et selskap er verdsatt i forhold til resultatet det leverer. Selv om dette er et viktig tall når man skal gjennomføre en fundamental analyse, så vil ikke P/E alene være en god indikasjon på hvorvidt du bør investere eller ikke. 

Du bør derfor benytte deg av flere av disse nøkkeltallene, og gjerne bruke til for videre analyse. På denne måten kan du se hvordan selskapet er verdsatt i forhold til konkurrenter, hvordan det er forventet at de vil levere fremover og tilsvarende. Begynner du å utarbeide disse analysene vil du være godt på vei til å ha en fullverdig analyse av selskapet. 

Hvorfor er fundamental analyse viktig?

Der man bruker teknisk analyse til å vurdere hvorvidt en aksje skal opp eller ned kortsiktig, kan fundamental analyse gi en bedre vurdering av realverdien til et selskap. På denne måten kan investorer se hvorvidt et selskap er over- eller undervurdert basert på de verdiene som finnes i selskapet. For deg som benytter en ‘kjøp og hold’ strategi, kan dette være en viktig pekepinn for hvorvidt det lønner seg å ta en posisjon i et bestemt selskap. 

Når vi snakker om realverdier i selskaper er det den faktiske verdien til en aksje – altså hva selskapet er verdt, ikke markedsverdien. Mange større selskaper kan være overpriset i markedet, noe som betyr at investorer er villig til å betale en høyere pris enn de reelle verdiene i selskapet. Slike selskaper er mer utsatt for volatilitet i dårlige perioder, og kan derfor resultere i unødvendige tap. 

Investorer som benytter seg av fundamental analyse og bygger på reelle verdier i selskapet vil ha en bedre hedge. Spesielt om man klarer lokalisere selskaper som er undervurdert av markedet i forhold til verdiene selskapet besitter. Da kan man ta en posisjon med forventning om at markedet vil oppdage disse verdiene over tid. Et godt eksempel på dette kan være industrielle selskaper som sitter på store mengder eiendom, men som ikke benytter disse effektivt. 

Et slikt selskap vil ofte være verdivurdert basert på den industrielle virksomheten sin – ikke basert på eiendomsverdier. Her kan ledelsen velge å skille ut eiendommene og på den måten utløse verdier for aksjonærene – eller selskapet kan bli kjøpt opp av en større konkurrent som oppdager disse verdiene. For deg som investor vil begge tilfellene mest sannsynlig gi et solid løft i kursen – og dermed muligheten til å realisere gevinst. 

Hvordan bruke fundamental analyse

Når du skal benytte deg av fundamental analyse kan du velge enten kvantitativ eller kvalitativ metode. På denne måten kan du bruke den til å analysere ulike sektorer, industrier, selskaper eller markedet. 

Fordelen med at man kan bruke både kvantitativ og kvalitativ metode er at investorer kan ta hensyn til ulike faktorer underveis. Dette gjelder blant annet for selskaper som har gått med underskudd i en bestemt periode, men som kan gi god avkastning langsiktig. Da kan man legge mer fokus på selskapets merkevare, ledelse og potensiale. Dette er ikke verdier som kommer til syne dersom man bruker en kvantitativ metode basert på nøkkeltall, eller en teknisk analyse som kun ser på svingninger i kursen. 

Videre kan man bruke kvantitativ analyse til å plukke ut de beste selskapene i en bestemt periode. Deretter kan du bruke kvalitativ analyse til å gå grundigere gjennom de selskapene som har levert best på den første analysen. På denne måten kan man fort komme frem til de kandidatene som er verdt å bruke tiden sin på. 

Fundamental analyse vs teknisk analyse – hvilken bør du velge?

Mange nye investorer ser etter et endelig svar på hvilken type analyse de bør bruke for å finne de beste mulighetene. Dessverre finnes det ingen fasitsvar på dette, men man kan komme langt ved å vurdere hvilken strategi man benytter seg av. Som vi allerede har vært inne på, kan en langsiktig investor komme langt med fundamental analyse. Dette skyldes at analysen tar hensyn til ulike aspekter, men samtidig tar det lengre tid å utarbeide en slik analyse. 

En daytrader vil ikke ha denne tiden – og bør primært benytte seg av teknisk analyse for å finne raske muligheter. Dette er en type analyse som primært tar hensyn til bevegelser i kursen og handelsvolum. Man tar derfor ikke hensyn til underliggende ‘fundamentale’ verdier i selskapet når man vurderer posisjoner. 

Vårt beste tips vil derfor være at du velger den som passer til din investeringsstrategi best. Videre kan det være lurt å merke seg at teknisk analyse krever litt kunnskaper om tekniske indikatorer, noe man slipper ved hjelp av fundamental analyse. Samtidig vil fundamental analyse ofte gi investorer en bedre forståelse av hvordan et selskap er skrudd sammen. 

Mange nye investorer kan dermed få mye verdi ut av å lære seg fundamental analyse skikkelig. Ikke bare blir man vant til å lese nøkkeltall fra selskapene, men du vil raskt oppdage hvordan ulike selskaper er skrudd sammen og tjener penger. Dette er nyttig kunnskap som kan gjøre det lettere å oppdage nye muligheter i fremtiden. 

Fundamental analyse oppsummering

Fundamental analyse er én av to metoder investorer kan bruke for å avdekke investeringsmuligheter. Motparten til Fundamental analyse er teknisk analyse som vi har omtalt tidligere. Det som skiller disse to er at fundamental analyse er opptatt av det større bildet; mens teknisk analyse benytter seg av kortsiktige kjøps- og salgssignaler. 

Investorer som har en langsiktig investeringshorisont vil dermed komme lengre ved å benytte seg av fundamental analyse. Da får man et innblikk i hvorfor og hvordan selskapet fungerer i takt med det finansielle markedet. Dette kan bidra til at man plukker opp gode investeringsmuligheter, men også at man sikrer seg posisjoner i bærekraftige selskaper over tid. 

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.