generic

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse er en strategi for å kjøpe og selge finansielle instrumenter basert på markedspsykologien. I denne artikkelen vil vi forklare teknisk analyse i forhold til aksjehandel.

Grunnkonseptet bak teknisk analyse er at all informasjon om et selskap allerede er priset inn i aksjen. Dermed er alle vesentlige forhold om selskapet innkalkulert i aksjeprisen. Dermed blir teorien bak fundamental analyse, at man skal finne selskaper som er underpriset i forhold til den reelle verdien, ikke gyldig.

Oppsummering

  • Teknisk analyse er et konsept hvor man bruker tekniske indikatorer for å avgjøre hvilken retning en aksje mest sannsynlig vil bevege seg. Her benytter man ulike modeller for å lese den informasjonen som finnes i grafene. 
  • Grunntanken bak teknisk analyse er at all tilgjengelig informasjon om selskapet allerede er priset inn, og man må derfor benytte seg av markedspsykologi for å forutse hvilken retning en aksje vil ta i markedet.

Siden teknisk analyse baserer seg på at all informasjon om selskapet er priset inn i aksjen blir det ikke lenger interessant å studere selve selskapet. Teknisk analyse fokuserer derfor istedenfor på historisk kursutvikling.

Selve hovedpoenget bak teknisk analyse er at historien vil gjenta seg. På denne måten vil man ved å studere historisk kursutvikling kunne forutse fremtidig bevegelse i aksjen. Ved å se på diagrammer kan man bruke teknisk analyse til å identifisere prismønstre og trender i markedet.

Det kan ofte være vanskelig å kartlegge om en aksje skal opp- eller ned i kurs, og da gjelder det å ha gode verktøy. Her kan teknisk analyse komme inn som et godt alternativ for deg som vil se hvorvidt en aksje er over- eller undervurdert av markedet. I denne artikkelen har vi derfor laget en introduksjon til teknisk analyse og hvordan du kan bruke det som del av strategien din. 

Her vil vi ta deg gjennom det du trenger å vite om charts, formasjoner og indikatorer -samt hvordan du kan bruke det selv. Før vi kommer så langt – vil vi ta en titt på hva som skiller fundamental- og teknisk analyse fra hverandre. Det er viktig at du kjenner forskjellen slik at du bruker riktig strategi for dine investeringer. 

Skal en aksje opp eller ned?

For de fleste er hensikten med kjøp av aksjer å tjene penger. Dette kan riktignok skje gjennom direkte avkastning i form av utbytte, men de fleste vil se en oppgang i kursen på underliggende aktiva. Da er det viktig å vite hvordan man kan gjøre seg opp en vurdering på hvilken retning det er sannsynlig at en aksje skal bevege seg. 

Før vi går videre er det viktig å merke seg at markedet i stor grad preges av psykologi. Du kan derfor oppleve at en analyse er feilslått, noe man bør ta med i risikovurderingen sin. Ikke ta større posisjoner enn du er villig til å tape dersom noe går galt. Når det er sagt – har du tre ulike alternativer du kan bruke til å vurdere aksjer. 

Disse er henholdsvis fundamental analyse, teknisk analyse eller en kombinasjon av begge to. Den primære forskjellen mellom de to alternativene er at man gjennom fundamental analyse ser på underliggende verdier i selskapet, mens man ved hjelp av teknisk analyse ser på indikatorer og formasjoner basert på kursen. Kort fortalt kan man derfor si at fundamental analyse bygger på verdiene i selskapet, mens teknisk analyse tar en statistisk tilnærming basert på historisk bevegelse i kursen. 

Bør du velge fundamental eller teknisk analyse?

Et spørsmål som ofte dukker opp blant nye investorer er hvilken av de to analyse formene man bør velge. Her er det ingen fasitsvar på hvilken av de to som er best. Hvem av de som passer best avhenger ofte av hvilket formål du har med investeringen din. Dersom du skal ta langsiktige posisjoner i aksjer, så vil nok fundamental analyse være et godt utgangspunkt. 

Skal du derimot bedrive daytrading – vil det være naturlig at du bygger analysen din på kortsiktige formasjoner. Her vil teknisk analyse være det beste alternativet. Dette skyldes primært at teknisk analyse er langt raskere å foreta, samt kan gjøres gjennom ulike analyseprogrammer. Ved å analysere enkle formasjoner kan du se hvorvidt en aksje er over- eller underpriset basert på historisk data. Dette kan gjøre det enklere å ta en posisjon basert på forventet kursbevegelse. 

Videre i denne artikkelen vil vi gå gjennom noen av de viktigste punktene du bør kjenne til før du benytter deg av teknisk analyse. Dette inkluderer noen viktige fundamenter og begreper som vil være sentrale. 

Charts

Når man skal investere finnes det en rekke ulike “charts” du kan benytte deg av. Selv om det finnes en rekke ulike varianter, så er hensikten med de fleste den samme. Investorer bruker charts for å kartlegge informasjon og bedre kunne se sammenhengen ved ulike formasjoner. Dette er spesielt viktig når det gjelder teknisk analyse – ettersom vi forsøker å lese kursen objektivt. Dessverre finnes det ingen fasit for hvilke charts man bør velge, og det brytes ofte ned til personlige preferanser. 

Imidlertid er det noen fordeler og ulemper med de ulike typene, og vi har derfor valgt å gå grundigere gjennom hver enkelt av dem i de neste avsnittene. Videre kan det være lurt å ta med i betraktningen at profesjonelle investorer gjerne bruker kombinasjoner av flere charts for å finne frem til den dataen de trenger. Du vil derfor finne mange ulike alternativer i de fleste analyseprogrammer. Med det sagt – her er de vanligste typene charts du bør vite om. 

Linjechart

Et linjechart er det vanligste chartet du vil møte på som investor. Dette er ofte integrert i de fleste plattformer, og viser aksjekursen som en enkel linje. Et slikt diagram vil ta utgangspunkt i en gitt periode og vise bevegelsene opp og ned fra start til slutt. De vanligste periodene for slike charts er én dag (intradag), én uke, én måned og ett år. 

Tradere vil ofte bruke et linjechart kombinert med et volum diagram for å se hvordan handelen har foregått. Volum Diagrammet viser antall transaksjoner i den bestemte aksjen gjennom perioden man ser på. Dette kan ofte bidra til en bedre forståelse for hvordan økt tilbud/etterspørsel har påvirket kursen. 

Linjechart er best egnet for deg som vil ha en rask oversikt over hvorvidt en aksje er i en stigende eller synkende trend. Dette er noe man enkelt kan se ved å følge linjen på chartet for den bestemte perioden. Dersom den er synkende over en periode, kan det være tegn til at aksjen fortsatt skal nedover. Har den derimot flatet ut eller er på vei opp – kan det være tegn på at kursutviklingen er i ferd med forbedre seg. 

Candlesticks

En annen type chart som ofte er populær blant investorer er såkalte candlesticks. Dette er en type chart som gir en visuell oversikt over kjøpere og selgere. Her kan man finne informasjon som dagens åpningskurs, sluttkurser, høyeste kurs og laveste kurs intradag. Denne informasjonen har gjort at mange tradere foretrekker å benytte seg av candlesticks når de skal gjennomføre teknisk analyse. 

Til forskjell fra linjechart vil ikke candlesticks vise hvordan kursen har gått gjennom dagen. Mange vil derfor velge å kombinere candlesticks med et linjechart for å få begge deler. På denne måten kan du se nøkkelinformasjon om aksjen, men også se hvordan kursen har beveget seg gjennom en bestemt periode. Mange plattformer i dag lar deg legge på candlesticks til et linjechart, noe som kan være et utrolig nyttig verktøy. 

Hvordan fungerer teknisk analyse?

Prinsippene bak teknisk analyse bygger på at historien gjentar seg selv. For investorer vil dette bety at prisene beveger seg i ‘trender’ – og er noe man ved hjelp av tilgjengelig informasjon kan forutse. Dette er årsaken til at teknisk analyse ofte er foretrukket for trading fremfor en ‘kjøp og hold’ strategi. Foretrekker du sistnevnte kan det være lurt å sette seg inn i fundamental analyse. 

Gjennom teknisk analyse benytter man ulike indikatorer og formasjoner på chart for å avgjøre hvilken vei en aksje skal fortsette. Dette kan benyttes til å bestemme inngang og exit på ulike posisjoner. Her er det greit å merke seg at teknisk analyse kun bygger på pris og volum – ikke underliggende fundamentale verdier i et selskap. Man benytter statistikk og trender til å forutse hvordan en aksje vil fortsette uavhengig av hvilke underliggende verdier som ligger i selskapet. 

Dette betyr at man langt enklere kan gjøre en analyse og ta raske posisjoner. Når det er sagt, så har flere undersøkelser vist at teknisk analyse over tid har gitt dårligere avkastning enn fundamental analyse. Dette kan skyldes at teknisk analyse ikke tar hensyn til det menneskelige elementet i handelen, og dermed kan plukke opp signaler som bygger på noe annet enn det strategien tar utgangspunkt i. 

Liggende formasjoner i teknisk analyse

For å kunne bruke teknisk analyse er det viktig at du kjenner til de vanligste formasjonene som dukker opp. Vi har derfor laget noen avsnitt som tar for seg nettopp dette. Videre kan vi anbefale at du setter deg godt inn i disse før du begynner å investere ekte penger. 

Støtte og motstand

Støtte og motstand er det vanligste signalet man kan benytte i teknisk analyse. Dette handler om at aksjer har et naturlig bunn- og toppnivå som man kan handle innenfor. La oss si at en aksje har en toppnotering på 100 og en bunn på 80. Dersom man tar en posisjon på 85 vil teknisk vil det være forutsetninger for at kursen vil fortsette mot 100, men sjeldent falle under 80. Kalkulert risiko vil dermed si at det er god oppside i aksjen. 

Her er det viktig å merke seg at en aksje kan bryte gjennom både bunn og topp, men statistisk er det sjeldent dette skjer. Mange investorer benytter seg av støtte og motstand for å finne aksjer med god oppside, men også en begrenset nedside. 

Denne typen trading kan ofte være lettere å se på ved hjelp av linjechart. Da kan du enkelt tegne inn hvor de ulike bunnene og toppene har vært – og basert på dette se hvilket rom det er for videre bevegelse i aksjen. Videre bør du se på drivkraften rundt denne bevegelsen. Har det vært spesielle økninger i volum når disse formasjonene har truffet inn? 

Det kan også være at aksjen bryter gjennom. Dette skjer ved at tidligere motstand blir ny støtte, og kursen deretter finner ny motstand på høyere notering. Klarer du forutse disse vil du ha en bedre sjanse til å lese potensielle aksjeinvesteringer. 

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.