Hva gjør en advokat?

I delen hvor vi forklarer arbeidsoppgavene til ulike økonomiske jobber har vi nå kommet til delen om advokater. Tidligere har vi skrevet om regnskapsførere, og vi skal også skrive om blant annet aksjemeglere, toppledere, investorer, tradere og lignende. I denne artikkelen vil vi skrive om hvordan man kan advokat, lønn og arbeidshverdag – da særlig hva man typisk kan jobbe med.

Veien frem til en advokathverdag

For å bli advokat er du nødt til å fullføre 5 års studium i rettsvitenskap for deretter å gå to år i lære hos en advokat.

Studiet er relativt langt og krever mye arbeid. Fagområder du vil lære om er blant annet kontraktsrett, eiendomsrett, menneskerettigheter, internasjonal rett, etikk, rettshistorie, erstatningsrett, strafferett, straffeprosess og lignende. Du kan lese mer om studieløpet på UIO sine hjemmesider.

Etter studium er man altså nødt til å gå minimum to år i lære hos en advokat. Denne advokaten vil være vedkommende sin prinsipal. Mange velger å gjøre den siste delen i et større advokatfirma. Da vil man kunne få oppfølging av mange erfarne advokater, men ofte få mindre allsidig arbeidshverdag.

For å bli advokat må du også fullføre visse prosessuelle skritt i løpet av denne perioden. Blant annet må du ta et advokatkurs og også fullføre et visst antall saker for retten.

Lønnen til en advokat

En advokat får som oftest veldig god lønn. Gjennomsnittslønnen til en advokat er 900 000 i året. Hvor god lønn en advokat får avhenger av en rekke faktorer. De som jobber i det private tjener som regel noe bedre enn de som jobber i det private.

I tillegg tjener de som er høyest oppe i advokatfirmaene nesten alltid bedre enn de som kun er ansatt. Partnere og lignende i større advokatfirmaer vil nesten alltid tjene mest. Er man opptatt av å tjene bra er i alle fall å bli advokat en god måte å bli dette på.

De største advokatfirmaene i Norge i dag er blant annet Thommesen, Bahr, Haavind, Selmer, Glittertind, Elden og lignende. Utrolig mange advokatfirmaer eksistere rundt omkring i Norge, så dette er naturligvis bare et veldig kort utvalg. Du kan se en større oversikt over advokater på advokatmatch.no

Arbeidshverdag og rettsemner

Arbeidshverdagen til en advokat er naturligvis ekstremt varierende og er avhengig av en rekke faktorer. Jobber du med strafferett i det offentlige vil arbeidshverdagen naturligvis se langt annerledes ut enn dersom du jobber med shipping eller transaksjoner i det private. Vi skal nå ta for oss noen større rettsområder mange advokater jobber innenfor.

Strafferett

Mange advokater jobber naturligvis innenfor strafferett. Her jobber advokatene enten innenfor påtalemyndighetene eller som forsvarsadvokater. Forskjellen er i grove trekk at den ene gruppen ønsker å få dømt den tiltalte, mens sistnevnte gruppe har i oppgave å forsvare den tiltalte. For påtalemyndighetene gjelder det et sannhetsprinsipp, slik at alle som jobber innenfor denne gruppen ikke skal ha som mål å dømme den kriminelle, men komme fram til sannheten i hva som skjedde.

Arbeidshverdagen til en forsvarsadvokat er ifølge mange advokater meget spennende, men også slitsom. Man jobber naturligvis med mange spennende saker som også er interessante, men har også et tungt ansvar på sine skuldre i form av menneskers enkeltskjebner, og vil også opplegge mange menneskelige tragedier i arbeidshverdagen.

Kontraktsrett

Mange advokater jobber også innenfor kontraktsrett. Det kjøpes og selges et enormt antall ting i Norge årlig, enten dette er biler, eiendommer, malerier, båter og lignende. Her oppstår det ofte tvister og advokatene bistår mennesker på hver sin side i sakens gang.

Spørsmål slike advokater ofte vil jobbe med er om den ene parten har rett til å heve kjøpet, få prisavslag, erstatning, omlevering eller lignende. Dette kan være et meget spennende felt for mange, da jussen er spennende samtidig som om feltet er noe mer lystig enn for eksempel strafferett.

Dette rettsområdet omfatter også entrepriserett og tilvirkningskontrakter, som involverer bygging av større bygg og lignende. Dette er et av de aller største kontraktsfeltene i Norge, ikke så rart med tanke på hvor mye eiendom som bygges årlig.

Arbeidsrett

Arbeidsrett er naturligvis et av de større feltene i forhold til tvister, og derfor jobber en rekke advokater innenfor dette feltet. Feltet arbeidsrett rommer en rekke forskjellige rettsområder, enten det er individuell eller kollektiv arbeidsrett. Ofte jobber en advokat for et spesifikt firma eller med en rekke enkeltindivider som ønsker erstatning eller jobben tilbake fra forskjellige arbeidsgivere.

Forskjellige temaer en arbeidsrettadvokat kan jobbe med er blant annet oppsigelse, arbeidskontrakter, streik, nedbemanning, mobbing, trakassering og lignende.

Erstatningsrett/bistandsadvokat

Mange advokater jobber også med erstatningsrett. Her tenker vi særlig på erstatningsrett i forhold til ulykker og voldshendelser. I Norge har man et statlig tiltak som heter voldsoffererstatning, som innebærer at ofre for vold og lignende alvorlige hendelser har krav på erstatning fra staten på visse vilkår.

Her er det mange alvorlige saker som møter advokatene, da særlig saker om overgrep, overgrep mot barn og lignende. På dette rettsområdet kan man ofte møte mange av de tristeste enkeltskjebnene, men også kanskje gjøre mest nytte for seg. I Norge har alle som blir utsatt for overgrep, trafficking og lignende krav på gratis bistandsadvokat, slik at mange advokater velger å jobbe med dette.

Familierett

Et av de aller største feltene innenfor jusfeltet er familierett. Dette inkluderer blant annet barnevernssaker, arverett, skilsmisser og lignende. Tradisjonelt er dette et veldig følsomt felt i motsetning til for eksempel kontraktsrett, og det er viktig at en advokat er opptatt av ikke bare jussen i arbeidet.

Juss som involverer barn er et ganske stort felt og inkluderer blant annet barnevernssaker og barnefordeling i skilsmissesaker. Disse feltene er dessverre ganske store, og Stortinget har brukt mye ressurser på å forsvare barn i lovverket så godt som mulig. Hensynet til barnets beste går derfor som en rød tråd gjennom det norske lovverket. Mange advokater jobber også i forskjellige foreninger som tilbyr fri rettshjelp til de som trenger det mest innenfor dette feltet.

Selskapsrett, transaksjoner, konkurs

Mange advokater eller advokatfullmektiger i større firmaer jobber også med noe tyngre juss, som blant annet selskapsrett, M&A, transaksjoner, konkursboer og lignende. Dette er ofte juss som involverer mye kontrakter, tall og lignende.

I disse yrkene kan det ofte være svært liten kontakt med klienter, og mye jobbing med papirer (med unntak av konkursbo). Derfor er dette arbeidet som oftest ikke for de fleste, selv om det kan være veldig godt betalt.

Dommere

Mange advokater jobber også etter hvert som dommere. Dette er naturligvis et spennende yrke, da du faktisk kan bestemme over utfallet av saker. Det gjelder naturligvis en rekke prinsipper over hvordan en skal dømme i slike saker, slik at man er bundet av visse retningslinjer.

Avslutning

Dette var bare en kort gjennomgang av hvordan det er å bli advokat, hvordan arbeidshverdagen er og lignende. Vi håper likevel den var informativ og ga deg en viss innsikt i livet og veien frem til en advokathverdag. Dersom du ønsker å lese mer kan du lese deg rundt andre steder på nettet, da det er mange intervjuer og lignende med forskjellige advokater.