Merverdiavgiftsregisteret

Merverdiavgiftsregisteret er et register som er reservert for de bedriftene som er merverdiavgiftspliktige. Alle bedrifter som i løpet av en periode på 12 måneder har omsatt for mer 50,000 kr i MVA-pliktige varer og tjenester må selv registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Når de er registrert, så skal de påføre MVA på alle fremtidige fakturaer.

I Norge har de aller fleste varer og tjenester en MVA-sats på 25 %. Det finnes derimot unntak fra dette, og her er det selger selv som må passe på reglene. I et eget MVA-regnskap skal dessuten bedriften føre inngående moms mot utgående moms. Resultatet av regnestykke sier noe om bedriften som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal betale staten eller omvendt.

Kun bedrifter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har rett til å kreve inn MVA. Bedrifter som ikke krever inn MVA har rett til å etterfakturere for dette, dersom de er pålagt å føre MVA på fakturaer. Det er alltid selger sitt ansvar å betale inn MVA, selv om kjøper ikke skulle betale dette.

Noen bedrifter registrerer seg aldri i Merverdiavgiftsregisteret, da deres tjenester ikke gir rett til dette. Det er uansett enkelt å registrere seg i registeret direkte gjennom skjema i Altinn.