Opsjoner på 123

Opsjonshandel

Opsjoner kan høres relativt tenknisk og vanskelig ut, men det er egentlig ikke det. I denne artikkelen skal vi forklare alt du trenger å vite for å begynne å handle opsjoner. Vårt mål er å gjøre dette så enkelt som mulig, da vi føler mange som forklarer dette har en tendens til å overkomplisere emnet.

En opsjon er en rett, men ikke en plikt, til å kjøpe eller selge noe til en gitt pris innen eller på et gitt tidspunkt i framtiden. Hva som skal kjøpes eller selges vil som oftest være et verdipapir, typisk en aksje, råvåre, obligasjon eller lignende. Opsjoner tilhører gruppen derivater, som er verdipapirer der prisen avhenger av prisutviklingen til et annet underliggende verdipapir.

For å ta et enkelt eksempel: Dersom et selskap har en aksjekurs på 1000 kr per aksje og du mener verdien vil stige, kan du inngå en avtale med en annen om at du når som helst innen en tre måneders periode kan kjøpe aksjen til 1000 kr. Stiger aksjen vil du gå i profitt. Synker aksjen vil du ikke tape annet enn opsjonspremien.

Hva er en opsjon

Kjøper og utsteder

Innenfor opsjonshandel sier man at man har en kjøper og en utsteder. Kjøperen er vedkommende som kjøper en opsjon. Personen kan da enten kjøpe en call – rett til å kjøpe et verdipapir til en gitt pris innen en gitt tid- eller kjøpe en put – rett til å selge et verdipapir til en gitt pris innen en gitt tid. Kjøperen bærer minst risiko, og risikerer kun å tape opsjonspremien, som er prisen du må betale til den andre personen for at han skal inngå avtalen

Utstederen er vedkommende som selger opsjonen. Utsteder vil da enten utstede en call – en plikt til å selge et verdipapir til en gitt pris innen en gitt tid – eller utstede en put – en plikt til å kjøpe et verdipapir til en gitt pris innen en gitt tid. Det er utsteder som tar den største risikoen, hvilket vi straks vil forklare nærmere nedenfor.

Utstederen får betalt en opsjonspremie som er betaling for å ta på seg plikten til å kjøpe eller selge et verdipapir på et fremtidig tidspunkt. I praksis er det kun profesjonelle meglere som utsteder opsjoner. Ingen privatpersoner anbefales å begynne med dette.

Vi skal nå forklare nærmere de fire forskjellige mulighetene.

Kjøp og utstedelse av call

callopsjon

Ved kjøp og utstedelse av call inngås det en avtale om at kjøper innen eller på et fastsatt tidspunkt kan kjøpe en aksje til en fastsatt pris. Selger utsteder callen og er da pliktig til å oppfylle avtalen dersom kjøper ønsker å innløse opsjonen. Vi kan ta et enkelt eksempel:

For øyeblikket er verdien per aksje i selskap X 200 kr. Person A tror at aksjekursen vil stige i verdi til 300 kr innen seks måneder. Et mulig alternativ person A da kan gjøre er selvfølgelig å kjøpe aksjer i selskapet.

En annen mulighet er imidlertid å kjøpe en callopsjon. Person A kan da kjøpe en rett til å kjøpe aksjen i selskap X til 200 kr innen et tidsrom på seks måneder. A kan da velge om han vil innløse denne opsjonen eller ikke. Slikt sett medfører avtalen liten risiko for A.

Person B er da vedkommende som utsteder callopsjonen. Person B har da her solgt en plikt til å selge aksjen i selskap X til 200 kr innen et tidsrom på seks måneder, dersom kjøper ønsker å innfri opsjonen. Person B blir for dette kompensert med en opsjonspremie. Opsjonspremien er summen A må betale til B for at B utsteder opsjonen og tar på seg opsjonsrisikoen. Vi skal forklare nærmere under hva som påvirker prisen på en opsjon.

Det blir dermed et slags veddemål mellom A og B. B vil nesten alltid være et meglerhus og ikke en privatperson. A vil tjene penger dersom aksjekursen stiger. Husk at A har betalt en opsjonspremie slik dette må medregnes. B vil tjene penger dersom kursen holder seg eller synker.

Kjøp og utstedelse av put

Putopsjon

Ved kjøp og utstedelse av en put inngås det en avtale om at kjøper innen eller på et fastsatt tidspunkt kan selge en aksje til en fastsatt pris. Selger utsteder puten og er da nødt til å oppfylle avtalen dersom kjøper vil innløse opsjonen.

Dersom person A i eksemplet ovenfor ikke tror at aksjekursen til selskap X vil stige fra 200 kr til 300 kr, men istedenfor synke fra 200 til 100 kr innen 6 måneder, kan han velge å shorte aksjen. En annen mulighet er imidlertid å kjøpe en putopsjon. Person A kan da kjøpe en rett til å selge aksjen i selskap X til 200 kr innen et tidsrom på seks måneder.

Dersom aksjekursen synker vil person A da har tjent penger. Forholder aksjekursen seg konstant eller stiger i verdi vil person A tape penger, da han her også må betale en opsjonspremie.

Igjen er det også her utsteder av opsjonen som tar den største risikoen. Tapet kan i teorien være ubegrenset. Sett at B utsteder en opsjon om at B må kjøpe 1000 aksjer av A for 1000 kr om tre måneder. Dersom selskapet er på randen av konkurs etter 3 måneder vil aksjen kunne være verdiløs, og B har da tapt 1 000 000 kr.

Fordeler med opsjonshandel

Man kan selvfølgelig stille spørsmålet om hvorfor man skal handle en opsjon om å kjøpe eller selge et verdipapir når man bare kan kjøpe det virkelige verdipapiret. Imidlertid er det i noen tilfeller flere fordeler med kjøp av opsjoner i forhold til kjøp av det virkelige verdipapiret.

Fordeler med opsjoner

Mer for pengene

For det første lar opsjoner deg ta større risiko og dermed potensielt få større avkastning. Dersom aksjekursen til et selskap for eksempel er 1000 kr, og du tror at selskapet vil oppleve en potensiell kjempevekst og at aksjekursen vil øke til 1500 kr innen 6 mnd kan du enten kjøpe selve aksjen eller en opsjon om å kjøpe selve aksjen til 1500 kr innen 6 mnd.

Dersom du har lite penger vil du kunne tjene mer ved å heller kjøpe en opsjon. Sett at du kun har 50 000 kr. Da kan du kjøpe 50 aksjer, og dersom aksjekursen har steget til 1500 kr om 6 mnd vil du ha tjent 25 000. Imidlertid kan du også kjøpe en opsjon om å kjøpe aksjen til 1500 kr innen 6 mnd. Da vil du betale en engangssum som opsjonspremie. Poenget er likevel at du ofte vil måtte betale langt mindre for opsjonen enn du må betale for å kjøpe selve aksjen, mens du likevel vil kunne tjene de samme pengene. På den måten kan du oppnå de samme resultatene ved å bruke mindre penger nå.

Hedging

Opsjoner er også en veldig god metode for å sikre porteføljen din. Dette betyr at du kan bruke opsjoner for å unngå overeksponering for andre investeringer. Dette kalles også for hedging.

Vi kan ta et praktisk eksempel. Tenk deg at du eier 2000 aksjer i selskap X, og aksjekursen er på 1000 kr. Imidlertid er du redd for at aksjekursen kan falle fordi det ser ut som det kan komme negativ publisitet. Dersom dette skjer forventer du at aksjekursen vil synke til 500 kr. Hvis dette ikke skjer antar du imidlertid at markedet vil reagere positivt hvilket kan føre til at aksjen stiger til 1500 kr.

I dette tilfellet er du i en vanskelig situasjon. Alternativene dine er for det første å holde posisjonen åpen, men da risikere å tape 1 million. Alternativt kan du selge aksjene nå. I dette tilfellet unngår du tap, men risikerer også gevinst på 1 million. I det tredje alternativet kommer imidlertid opsjoner inn. Du kan nemlig kjøpe salgsopsjoner på aksjene.

I dette tilfellet kunne du kjøpt salgsopsjon på 1000 aksjer til for eksempel 900 kr per. På den måten vil du sikre deg mot å ikke tape for mye penger, men samtidig vil du fortsatt ha muligheten til å være med på eventuell kursøkning. I dette tilfellet vil du imidlertid måtte betale en opsjonspremie. På den måten vil også den eventuelle avkastningen være mindre. I det store og hele blir det spørsmål om risiko. Jo mindre risiko du tar jo mindre vil potensiell avkastning være.

Dette er bare noen enkle forklaringer, og det er viktig å være obs på at det også finnes flere fordeler med opsjonshandel.

Hva påvirker opsjonspremien

Opsjonspremie

Det er mange faktorer som påvirker hva kjøperen av en opsjon må betale til utstederen. De viktigste faktorene er nåværende aksjekurs i forhold til den ønskede innløsningskursen, opsjonens varighet og verdipapirets volatilitet.

All faktorene fungerer etter det samme prinsippet. Jo større sannsynligheten er for at opsjonen beveger seg over (kjøpsopsjon) eller under (salgsopsjon) strike-prisen, jo mer vil opsjonspremien koste. Strike-prisen er altså summen du kan kjøpe eller selge aksjen til når du innløser opsjonen.

Dersom du vil kjøpe en opsjon hvor avtalen går ut på at du kjøper en aksje i selskap X for 1000 kr om to måneder, vil opsjonen være billigere dersom kursen idag er 600 enn dersom den idag er på 900 kr. Grunnen til dette er rett og slett at det er mer sannsynlig at kursen vil stige over 1000 kr i alternativ to, og at du dermed vil tjene penger på opsjonen.

Det samme gjelder opsjonens varighet. Jo lengre opsjonen varer jo større er sannsynligheten for at kursen går over strike-prisen. Kjøper du en opsjon om å kjøpe en aksje til 1000 kr som idag er verdt 900 kr, er det større sannsynlighet for at kursen når over 1000 kr jo lengre opsjonen varer. Går opsjonen ut imorgen vil det være liten sannsynlighet for at opsjonen er lønnsom, men går opsjonen derimot ut om et halvt år er det mye større sannsynlighet for at den kan være lønnsom.

Det siste elementet er altså volatilitet. Dette betyr hvor mye kursen svinger. Igjen er det mer sannsynlig at kursen vil svinge over strike-prisen jo mer volatil kursen er. Er prisen nesten helt stabil vil det på den annen side være mindre sannsynlig at kursen når over strike-prisen.

Alle disse momentene må altså sees i sammenheng, og de er heller ikke uttømmende. Likevel er de en grei huskeregel for å skjønne verdsettelsen av en opsjon.

Hvordan kjøpe opsjoner?

Det er relativt enkelt å begynne med opsjonshandel. Det man må gjøre er egentlig bare å registrere seg hos en nettmegler. Etter dette må du gjennom noen relativt enkle prosessuelle steg før du kan begynne å handle opsjoner, men dette går relativt fort. De fleste nettmeglere tilbyr i dag opsjonshandel, både internasjonale og nasjonale meglere.

Når du skal velge nettmegler er det en rekke momenter du burde se etter. For det første er det viktig at appen har bra brukervennlighet, slik at det er lett å bruke plattformen. For det andre er det naturligvis viktig hvor bredt opsjonsutvalget til den enkelte megleren er. Videre burde du se på de forskjellige opsjonspremiene. Her burde du naturligvis velge den megleren som tilbyr den billigste opsjonspremien. Andre momenter er ting som kundeservice, kursing og opplæring og liknende.

Oppsummering

Vi ser altså at opsjoner kan virke komplisert, selv om det egentlig ikke er så vanskelig. Likevel kan det være mye å sette seg inn i, og det er også relativt mye vi har unnlatt å skrive om i denne artikkelen. Likevel er det nok best å ta et steg av gangen, og heller lære de mer tekniske detaljene etter man har fått en bredere oversikt.

Dersom du ønsker å begynne med opsjonshandel kan det være greit å avslutte med å presisere at dette ikke er for alle. Opsjonshandel er en relativt teknisk spekulasjonsmetode, og er mer avansert enn investering i aksjer eller aksjefond. Dermed er det viktig at du setter deg nøye inn i opsjonshandel før du begynner, dette inkluderer også å sette seg inn i riskoen ved slik handel. Husk at man ikke burde investere mer enn man har råd til å tape.