Preferanseaksjer

En preferanseaksje er en aksje som ved likvidering og utbytte har fortrinnsrett foran andre aksjer. En preferansjeaksje kalles også undertiden for en A-aksje.

Hovedregelen i et aksjeselskap er at alle aksjer har lik rett til selskapet. Dette innebærer at alle aksjer i utgangspunktet gir like rettigheter. Selskapet kan imidlertid fragå dette utgangspunktet ved å nedfelle andre regler i vedtektene. Det kan opprette forskjellige aksjeklasser, som innebærer at noen aksjer får flere rettigheter enn andre.

Uttrykket preferanseaksjer har blitt brukt om forskjellige typer aksjer, men normalt brukes uttrukket om aksjer som gir bedre rett til selskapets verdier ved konkurs eller likvidering. Utbyttepreferanse gir som oftest aksjonæren bedre rett til utbytte foran aksjonærer som eier ordinære aksjer. Likvidasjonspreferanse gir aksjonæren som oftest særskilt rett til selskapets verdier ved likvidering.