Regnskapsfører

En regnskapsfører er en person som utfører regnskapet til en annen næringsdrivende. I Norge må alle som skal operere som regnskapsførere bli godkjent av Finanstilsynet.
Det er visse vilkår alle regnskapsførere må innfri. For det første må man ha tatt en bachelorgrad i økonomi, med regnskap og skatterett som spesialisering. I tillegg til dette må vedkommende ha to års relevant regnskapspraksis innenfor de siste fem årene.

Det er gode muligheter for å få jobb med en slik karrierevei. Alle selskaper som tjener over 50 000 per kalenderår er bokføringspliktige. Dette medfører at de må registrere og dokumentere inntekter og utgifter. Det er ikke noe krav om at man skal benytte seg av en regnskapsfører, men mange velger å gjøre det da oppgavene ofte kan være vanskelige.

Da det eksisterer mange selvstendig næringsdrivende i Norge blir dette naturligvis mye arbeid til regnskapsfører. På grunn av dette har det blitt etablert en rekke regnskapsførerfirmaer i Norge. Du kan lese om forskjellige regnskapsførere på regnskapsførertilbud.no.

Regnskapsføreren sitt ansvar i en bedrift er å sørge for at alle opplysninger som er relevante tas inn i regnskapet, slik at regnskapet blir riktig og fullstendig. Regnskapet skal gi en fullstendig oversikt over den samlede økonomien til hver enkel bedrift.

Dette er viktig av flere grunner. Blant annet må ledelsen naturligvis ha oversikt over bedriftens økonomiske stilling, også for å holde en oversikt over hvordan eventuelle forskjellige avdelinger går økonomisk. I tillegg er denne informasjonen viktig for investorer, banker, myndigheter og lignende. Uten et regnskap kan ikke staten for eksempel kontrollere at bedriften betaler riktig skatt.

Typiske oppgaver for en regnskapsfører er å betale regningene til bedriften, sende ut forskjellige fakturaer, betale lønn til de ansatte, og naturligvis føre regnskapet. Sistnevnte gjøres ved å registrere og dokumentere pengeoverføringene til bedriften.

Regnskapsføring følger prinsippene om debet og kredet. Dette er et prinsipp som kalles tosidig bokføring. I realiteten går dette ut på at alle poster har en motpost. Dette systemet er svært praktisk siden postene til sammen skal utgjøre null. Gjør de ikke dette vil man automatisk se at det er noe feil med regnskapet.