generic

Skatt på aksjegevinst

Det er ikke nødvendigvis enkelt å forstå seg på reglene rundt skatt på aksjegevinst og skatt på fondsgevinst. Reglene finnes sporadisk i skatteloven, og det er få som synes å forklare det enkelt. Reglene er imidlertid ikke så vanskelige, de bare virker sånn fordi få klarer å forklare dem på en enkel måte.

I denne artikkelen vil vi så kort og enkelt som mulig forklare reglene vedrørende skatt på aksjer, fond og utbytte i forhold til privatpersoner.

Aksjonærmodellen

For privatpersoner følger skatt av aksjeinntekter den såkalte aksjonærmodellen.

Systemet går ut på at alt du får i aksjeinntekter skal beskattes som alminnelig inntekt, etter at man først har gjort fratrekk for et såkalt skjermingsfradrag.

Aksjeinntektene består av utbytte fra selskapet og gevinster du får dersom du selger aksjene. Det er bare inntektene som ikke overstiger skjermingsfradraget som er fritatt fra skatteplikt.

Hva er skjermingsfradrag

Det første vi må spørre oss er da hva et skjermingsfradrag er.

Skjermingsfradrag er den delen av aksjeinntektene som skjermes fra skatt, derav navnet. Du betaler dermed kun skatt av den delen av aksjeinntekten som overstiger skjermingsfradraget.

Formålet med skjermingsfradraget er at den skal sikre finansieringsnøytralitet, slik at avkastningen du kunne fått ved å heller plassere midlene på en sikker, passiv kapitalplassering – som for eksempel en høyrentekonto – unntas fra ekstrabeskatning.

Skjermingsfradraget utgjør skjermingsgrunnlaget ganget med skjermingsrenten.

Skjermingsgrunnlaget er det du betalte for aksjen i første omgang, inkludert kurtasje og andre direkte utgifter i sammenheng med ervervet. Du kan også legge til ubenyttede skjermingsfradrag fra tidligere år.

Skjermingsgrunnlaget ganges deretter med skjermingsrenten. Skjermingsrenten fastsettes av myndighetene i januar i påfølgende år. For inntektsåret 2017 er skjermingsrenten fastsatt til 0,7 %. Skjermingsfradraget tilordnes den som er eier av aksjen per 31. desember i inntektsåret.

Hvor mye skatter jeg

Etter du har trukket fra den delen av aksjeinntekten som skal skjermes for skatt må du skatte av resten. Aksjegevinst skattlegges som alminnelig inntekt. I skatteåret 2018 er skattesatsen på alminnelig inntekt 23 %. Aksjeinntekt skal imidlertid ganges opp med 33 % av det opprinnelige beløpet før man legger til alminnelig skatt. På den måten blir den reelle skattesatsen 30,59 %.

Har du tjent 10 000 kr etter skjermingsfradrag skal du altså først gange summen med 1,33, og deretter igjen gange dette med 0,23. Resultatet vil her bli 3 059 kr.

Det er egentlig ikke så komplisert. Det er bare å ta utgangspunkt i aksjeinntekten, trekke fra skjermingsfradraget, og deretter gange dette tallet med 0,3059. Da vil du finne ut hvor stor andel av aksjegevinsten du må betale i skatt.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.