Trader

Trader er et Engelsk begrep som brukes for å omtale en person som kjøper og selger varer, aksjer eller valuta. I den finansielle verden er ordet svært mye brukt, og vil på norsk oversettes til næringsdrivende, selv om det er forebeholdt de som aktivt driver med handel av finansielle instrumenter.