Utbytte

Når du kjøper en aksje får du en visse elementære rettigheter som alle aksjonærer innehar. Dette er blant annet retten til å stemme på generalforsamlingen og til å motta utbytte dersom selskapet deler ut dette. Merk at det er unntak for dette dersom selskapet er delt inn i forskjellige aksjeklasser.

Et utbytte er dermed et økonomisk gode selskapet deler ut til til aksjonærene. Forutsetningen for å dele ut utbytte er at selskapet har positiv egenkapital. Går ikke selskapet i pluss er det naturligvis ingen penger å dele ut til aksjonærene.

Aksjeloven og allmennaksjeloven innebærer også ytterligere krav før et selskap kan dele ut et utbytte; selskapet må alltid ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Hva som utgjør en forsvarlig egenkapital og likviditet må avgjøres ut fra en konkret helhetsvurdering, men et selskap kan for eksempel ikke dele ut utbytte i et slikt omfang at kreditorer kan risikere å ikke få tilbake pengene sine. Selskapet må vurdere nåværende midler og selskapets fremtidsutsikter. Styret er ansvarlig for å vurdere om det skal deles ut utbytte, og disse kan også få erstatningsansvar eller bli straffedømt dersom de har handlet uaktsomt i denne vurderingen.

Mange investorer spekulerer i å bare kjøpe aksjer i selskaper som deler ut utbytte. Ikke alle selskaper deler ut utbytte, mange velger heller å reinvistere pengene inn igjen i selskapet. Selskaper i Norge som tradisjonelt deler ut utbytte er ofte de største og mest stabile. Eksempler er DNB, Telenor, Norsk Hydro og Statoil. Direkteavkastningen i disse selskapene ligger fortiden på rundt 4-5 %. Direkteavkastningen er viktig da det utgjør hvor mye prosent utbytte du får per aksje. Isolert sett vil det dermed lønne seg å investere i selskaper med høyest mulig direkteavkastning, dersom alle andre faktorer er likestilte.

Det er generalforsamlingen som bestemmer om det skal deles ut utbytte og i så fall hvor mye, etter forslag fra styret. Eier du over halvparten av aksjene kan du dermed som oftest bestemme om det skal deles ut utbytte eller ikke.