Verdipapir

Et verdipapir er et dokument som har økonomisk verdi. Dette er da særlig dokumenter som representerer pengekrav. Dette vil typisk være obligasjoner, grunnfondsbevis eller for eksempel aksjer

Kjennetegnet ved verdipapirer er at de representerer en økonomisk verdi og dermed også er lett omsettelige.

I Norge er det Verdipapirkontrollen den myndigheten som kontrollerer at norske virksomheter overholder bestemmelsene i verdipapirloven. Denne ligger under Finanstilsynet.